Språkkonferens del 3

Jag har fått delta på en språkkonferens i två dagar och kommer här göra olika delar med återkoppling från dessa föreläsningar. Kommentera gärna! Här kommer del 3 (del 1 finns här och del 2 här):

”Att synliggöra lärande – Metoder och strategier för en formativ språk- och kunskapsutvecklande undervisning.”

Föreläsare: Charlotta Karlsson                                                                       www.mittflippadeklassrum.wordpress.com

Bok av Charlotta: Vänd på tanken

Undervisning är att skapa ramar och struktur men samtidigt uppmuntra eleverna att gå utanför trygghetszonen. De ska även kunna komma tillbaka in i trygghetszonen, men aldrig bosätta sig där. Allas trygghetszon ser olika ut så anpassa den!

The big five blev en fantastisk hjälp för Charlotta att förstå läroplanen. Läroplanen är en fantastisk metodbok…när vi förstår den. The big five gjorde det tydligt för eleverna vad de ska träna på i skolan och vad det är som de blir bedömda på. Det som är viktigt att tänka på också att man inte kan rycka förmågorna ur ett sammanhang.

Resonera och samband förekommer flest gånger i läroplanen!

Varför The big five är så bra:

  • Skapar en röd tråd inom ämnen, mellan ämnen och mellan förskola/grundskola/fritidshem.
  • Skapar en samstämmighet mellan planering, undervisning och bedömning.
  • Synliggör för elever och för förälder de mål vi arbetar mot.

Skolans uppdrag:

Fil 007 (4)

De gulmarkerade orden kallas även för entreprenöriella förmågor. Det innebär inte att alla ska bli entreprenörer och egna företagare, det är valfritt. Men lära sig att tänka ”outside the box” är nyttigt för alla oavsett om du jobbar på ett företag eller skapar ett eget, menar Charlotta.

20160926_105809

Tips från Charlotta: Istället för att läraren pratar och det blir för lite arbetstid för eleverna så gör ett kort klipp med det viktigaste som de sedan får titta på en stund och därefter börja arbeta. Kanske finns det något färdigt på webben redan?

Eleverna behöver TTT (Tid Till Tanke). Detta är jätteviktigt! Skynda inte vidare!

Höga förväntningar är otroligt viktigt, det innebär inte att vi ska plocka bort stödet bara för att vi har höga förväntningar, hjälp snarare eleverna dit de ska. Flexibilitet i vår undervisning är viktigt, stöttning, kontextrika sammanhang där vi ger eleverna ett meningsfullt sammanhang inte enbart massa årtal de ska kunna, interaktion såsom diskutera/samtala-ett tyst klassrum är inte språkutvecklande! 

Ett språkutvecklande arbetssätt är inte något man enbart gör på vissa lektioner, det ska genomsyra ALLT arbete. Detta betonar Charlotta.

Språkutvecklande tips:

20160926_110642

Tips från Charlotta: Gå igenom eller skicka en flipp om det ämnesområde ni ska arbeta med under den lektionen som de kollar på hemma och diskutera sedan i klassrummet en kort stund kring innehållet. De får sedan arbeta i basgrupper 4-5 stycken i varje grupp och läsa in sig på ämnet. Detta arbetsätt bör pågå i 6-8 veckor. Det här arbetssättet gör att eleverna arbetar i sin proximala utvecklingszon och underlättar för dig som lärare att ha en överblick var du behöver stötta upp och individanpassa. 

EPA=tänka ENSKILT, diskutera i grupp eller i PAR, läs upp för ALLA och diskutera. Därefter redovisa.

20160926_111916

Det handlar om att se var vi befinner oss och vad nästa steg är. Om vi lärare bara gör matriser som innehåller rätt eller fel så krävs det ju enbart av eleven att memorera kunskaper. Hur vet vi att eleverna befäst kunskaperna? Vi kan och bör använda matriser eller prov, men i viss mån, det är dock inte enbart det verktyget vi ska använda. Vi behöver se om eleverna har tillägnat sig kunskaperna och om de kan sätta dessa i ett sammanhang. Är verkligen Napoleons dödsdag eller vilket land som anföll vilket det här året relevant att bara kunna rabbla, eller kan det vara värt att diskutera och jämföra Napoleons krigsstrategi med nutida? Eller kan man diskutera varför det uppstod krig förr i tiden och varför det uppstår krig idag? Vi behöver fundera kring vilka frågor vi ställer till eleverna och hur de kan resonera och se samband.

 

Detta var föreläsning nummer tre. Fortsättning följer på språkkonferensen…

 


Språkkonferens del 2

Jag har fått delta på en språkkonferens i två dagar och kommer här göra olika delar med återkoppling från dessa föreläsningar. Kommentera gärna! Här kommer del 2 (del 1 finns här):

”Att stötta ämnesspråklig utveckling -metoder för ämnesspråklig undervisning för att öka begreppsliga och kommunikativa förmågor.”

Föreläsare: Agneta Isaksson (lärare i syslöjd, NO och teknik).

Det är viktigt att plocka ut begrepp som man ska arbeta med inom ämnesområdet för att veta vilka ord man behöver befästa. Inom syslöjd kanske man arbetar med virkning och viktiga begrepp då är t.ex. virknål och garn viktiga begrepp. Det är viktigt att ge eleverna begreppen så tidigt som möjligt, vänta inte med detta. Eleverna behöver även förstå innebörden av begreppen: Varför säger man inte pinne istället för virknål? Vad är skillnaden? Är garn samma sak som tråd? Vad är skillnaden? Eleverna behöver också kunna relatera begreppen till varandra: Jag använder garn till virkning, jag använder tråd när jag syr osv. Detta är otroligt viktigt för att begreppen skall sätta sig. Alla sinnen behöver vara aktiverade vid inlärning i så lång utsträckning som möjligt av nya begrepp anser Agneta för att det ska gå lättare att lära in, och i synnerhet ju äldre eleverna blir för att språket då oftast blir väldigt abstrakt.

Agneta använder ofta metoderna EPA och APE på sina lektioner oavsett om det är NO eller slöjd. EPA innebär att eleverna får tänka först Enskilt sedan diskutera i Par för att sedan lyfta det i helgrupp=EPA. Men hon vänder även på metoden och diskuterar med Alla, de får prata om förståelsen/begreppen/uppgiften i Par för att sedan tänka Enskilt på all information man precis tagit emot=APE. Hon anser det vara nyttigt att göra både och för elevernas egna tänkande och språk.

Agneta uppmuntrar även till att göra samma saker flera gånger för att eleverna ska få upprepning och chans till att befästa både kunskaper och begrepp.

När eleverna inte förstår ett ord/begrepp eller om eleverna får en uppgift så ser Agnetas samtalsstruktur oftast ut så här:

Eleverna tänker enskilt en stund, kanske till och med provar själva eller söker information själva.

Eleverna pratar/undersöker sedan i par/grupp.

Läraren lyfter svaren i helgrupp.

Eleverna får sedan sprida sina kunskaper vidare på något sätt (oftast vid ett temaarbete eller avslutad uppgift).

 

Kooperativt lärande är att göra eleverna ömsesidigt beroende av varandra.

Detta är en språkutvecklande övning från syslöjden som Agneta brukar göra med sina elever:

Fil 004

  1. Eleverna får beskriva och förklara vad de ser? (30 sekunders betänketid)
  2. Eleverna får sedan i par beskriva vad de ser och den andra lyssnar. Efter 30 sek byter de roller så den andra får beskriva och den andra parten får lyssna. Man får upprepa eller säga det som den andra har sagt eller utveckla det som den andra har påbörjat.
  3. Återkoppla sedan i grupp där eleverna gemensamt får berätta om bilden. Skriv gärna ner medan de berättar.

Ytterligare en övning:

Eleverna sitter i grupper med ett A3-papper och en penna, alla elever i samma grupp ska ha olika färgpennor. Du visar sedan eleverna ett ord, ett begrepp eller ställer en fråga. Eleverna ska skriva ner antingen svaret på frågan/förklara begreppet eller ordet. Eleverna får sedan prata i gruppen om vad man skrivit och vilka förklaringar/svar som de tycker är viktiga/rätta och ringa in dem. Läraren går sedan runt och tittar vad de har skrivit. Du kan avancera övningen och ta tid. Återkoppla alltid i helgrupp så alla får höra förklaringar och red ut eventuella misstag.

Detta var föreläsning nummer två. Fortsättning följer på språkkonferensen…


Språkkonferens föreläsning 1

Jag har fått delta på en språkkonferens i två dagar och kommer här göra olika delar med återkoppling från dessa föreläsningar. Kommentera gärna! Här kommer del 1:

”Att arbeta språkutvecklande ämnesövergripande för ökad språklig medvetenhet hos eleverna.”

Föreläsare: Terese Andersson från Hovsjöskolan

50.000 ord behöver eleverna i sitt ordförråd i slutet av åk 9, vilket sker via egen läsning eller högläsning regelbundet av olika texter såsom berättande texter, nyhetsartiklar med mera. Om eleverna inte läser eller läser ytterst lite så kommer de upp i bara 15.000-17.00 ord i slutet av åk 9. I lågstadiet beräknas en elev ha 7000 ord i sitt ordförråd.

7 gånger behöver man höra varje ord för att det ska sätta sig, en elev med bland annat språkstörning behöver höra ordet 200-400 gånger. I fyra år räknas nyanlända elever som nyanlända.

Therese pratade även om formativ bedömning med utgångspunkt i cirkelmodellen bland annat:

Fil 000 (5)

Fil 001 (6)

Hon pratade även om genrepedagogik och hur man kan arbeta med VÖL-schema tillsammans med lärarna för att skapa diskussion och dela kollegiala erfarenheter. I ena spalten finns det som vi redan vet kring genren och vad vi behöver tänka på. I andra spalten finns det som vi önskar veta och diskutera för att utvecklas. I tredje spalten får vi skriva ner det som vi tar till oss inom de olika områdena.

Fil 003 (2)

 

Hon lyfte även deras arbete via lesson study:

Fil 004 (1)

Lesson study innebär att man sätter upp mål som eleverna ska kunna och därefter skrivs en gemensam planering i t.ex. ett arbetslag. Kollegorna går sedan in till varandra och observerar lektioner utifrån den här gemensamma planeringen. Därefter genomför man en analys av lektionen och återkopplar till målen. Revidera sedan planeringen om det behövs och genomför en ny spegling. Man kan gärna filma varandra för att lära sig mer.

Önskar man läsa mer klicka här och här (eget tillägg).

Fortsättning följer…


Läsförståelse genom RT

Vi har en lektion i veckan där vi är halvklass och tränar oss på att läsa tjockare böcker och  öva på läsförståelsen. Just nu läser vi:

image

Innan vi startade upp så började vi diskutera omslaget på boken, vem som är författaren, vad kommer den handla om, vi läste baksidan och diskuterade, vad tror de författaren tänkt på när hon skrev den här boken osv. De första 20 sidorna läste jag högt samtidigt som jag tänkte högt kring lässtrategierna.

De fem lässtrategierna är:

image

Spågumman där man gissar vad man tror kommer hända i texten genom att läsa rubrik och titta på bilder.

Detektiven där man hittar svåra ord som man behöver ta reda på vad de betyder elle om ett ord stavas annorlunda att man uppmärksammar det.

Reportern ställer frågor på texten, tänker mellan raderna.

Konstnären visar inre bilder.

Cowboyen sammanfattar vad man läst.

Eleverna fick ett varsitt bokmärke med symbolerna upptrycka och sedan post-it lappar. Därefter fick eleverna läsa ett kapitel individuellt och samtidigt skriva ner på post-it lappar när de använder en strategi och på vilken sida samt skriva ner svåra ord eller frågor.

När alla läst kapitlet så återsamlades vi i storgrupp och pratade om vilka strategier som använts, hur kan man ta reda på svåra ord (ordbok, lexikon eller fråga någon) samt sammanfattade kapitlet så alla verkligen förstått. Vid nästa kapitel visste eleverna mer säkert hur de skulle gå tillväga och strategierna användes mer inkluderat i läsningen vilket gjorde att det gick lättare för dem. Strategierna får aldrig ta över läsningen, de ska enbart fungera som en fördjupning av läsupplevelsen.

Elever som har svårt att läsa så pass många sidor på egen hand och upplever det svårt att organisera upp sin läsning kan istället sitta med läraren och läsa kapitlet högt. De kan sammanfatta efter varje sida och läraren måste då vara noga med att elevena ska implementera strategierna. Läraren fungerar som ett stöd hela tiden och utmanar eleverna på deras nivå mot en mer individualiserad läsning.

Allt detta är en forskningsbaserad metod som heter RT (Reciprocal Teaching). Detta ska gynna både den egna läsningen men även läsförståelsen. Det är viktigt att läraren använder sig av tänka-högt-metoden, låter eleverna läsa själva till ett visst, stoppar läsningen för att återkoppla om strategierna används och om eleverna har förstått för att sedan låta eleverna fortsätta läsningen.

Källor: Barbro Westlund, Att undervisa i läsförståelse. En läsande klass: http://www.enlasandeklass.se/lasforstaelsestrategier/

Bilder: Privata.


Stenåldern med språkutveckling

Vi arbetar med stenåldern och har bland annat använt en tanketavla för att samla all inhämtad information på ett ställe samt gjort en ordbank med viktiga ord som eleverna kommer behöva till sina texter senare.

image

image

Vi har läst i våra SO-böcker, rett ut svåra ord och begrepp, pratat tidslinje och diskuterat ifall texterna vi läst varit faktatexter eller berättande texter. Eleverna har varit rörande överens om att det varit faktatexter ”eftersom det berättar om något som är sant och har hänt förr i tiden”. Efter att vi diskuterat strukturen på en faktatext så fick eleverna en faktatext som jag har skrivit och fick klippa isär meningarna, blanda och sedan sätta ihop igen genom att diskutera tillsammans hur texten ska sitta ihop.

Den här övningen kallas rekonstruktion och gör att eleverna får öva på språket och titta på hur textens struktur ska byggas upp.

Lektionen efter fick eleverna samma text igen men den här gången var vissa ämnesspecifika ord borttagna ur texten, en så kallad lucktext. De skulle alltså skriva dit rätt ord eller liknande ord för att få ihop texten igen. Den här texten fick de först prova på själva, sedan byta med en kompis och återigen få tillbaka sitt papper för att sedan samarbeta. Detta göra att eleverna först får försöka på egen hand, de får sedan titta igenom sin kompis svar, lägga till/ändra för att sedan byta och se över sin egna text och till slut samtala  för att putsa till texten ytterligare.

Vid ett senare tillfälle fick eleverna papper och penna för att sedan lyssna på samma text som lästes upp fyra gånger. Första gången skulle de bara lyssna och de andra gångerna skriva ner stödord. Därefter fick de först två och två få ihop texten och efter en stund fyra och fyra. Det här kallas för dictogloss:

Det här gör att eleverna dels behöver lyssna noga, öva sig på att plocka ut viktiga ord, försöka få ihop en text med hjälp av stödorden, samtala, samarbeta, tydliggöra skrivregler och struktur på texten. De får även formulera texten med egna ord.

Därefter skrev vi en gemensam text där eleverna sa vad och hur jag skulle skriva, alla elever har bidragit med faktainformation och på ett eller annat sätt redigerat texten för att få den riktigt bra:

Stenåldern

Förr i tiden gjorde man saker av sten därför kallas den tiden för stenåldern.

Under stenåldern samlade man mat och man odlade också säd. Människorna var bönder. De plockade bär, frukter och nötter för att äta. Honung var som godis för människorna.

Man jagade djuren för köttet, tog deras ben till att göra nålar, pälsen för att göra kläder och senor till att sy.

Förr hade man vargar som husdjur. När man jagade tog man vargungarna från sina mammor och så gjorde man så de blev tama.

Människorna bodde i små byar och i varje by bodde det någon som bestämde, en hövding. När en hövding dog la man liket i ett speciellt rum som kallas för gravkammare. Hövdingens släktingar var också nära honom och hans familj.

De offrade saker och människor till solen för att då trodde man att solen var en gud.

Av flinta kan man tillverka verktyg och den kan gå sönder väldigt lätt. De slipade flintan med andra sorts stenar. De gjorde vapen av stenar, trä och flinta.

Människorna hade ont om mat. Några svalt och då kidnappade de barn från andra byar, och sa:

Du måste ge oss mat annars får du inte tillbaka barnet!
Sedan skapades det krig.

På den tiden tyckte man att männen var viktigare än kvinnorna.

De som hittar all fakta om stenåldern kallas för arkeologer.

 

Fantastiskt arbete!

Bilder: Privata


Kunskapsvägg

Det är viktigt för eleverna att veta vilka mål vi ska jobba mot under lektionerna och därför är det bra med en kunskapsvägg. Vår kunskapsvägg sitter i grupprummet eftersom den annars lätt blir en aning rörig. Vi plockar sedan in de mål vi arbetar med i klassrummet varje dag för att se vad vi arbetar med just den dagen. Detta för att göra eleverna medvetna om vilka mål vi arbetar mot.

image

Bild: Privat


Torkel Klingberg

Jag fick möjlighet att följa med på BETT 2015 och fick då lyssna till Torkel Klingberg som föreläste om den lärande hjärnan.

Torkel Klingberg är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet i Stockholm Brain Institute.

Torkel Klingberg pratade om vad arbetsminne är, sociala jämställdhetskontexter och om tonåringars belönings- och riskområden i hjärnan.

Arbetsminne
Arbetsminne är förmågan att hålla information aktuell under kort tid. Arbetsminnet håller oss koncentrerade och fokuserade. Arbetsminnet är begränsat men går att utarbeta och ökar från år till år med 10%. Arbetsminnet är viktigt för att utveckla läsförmåga och matematisk förmåga. Fattigdom bidrar till kronisk stress och nedsatt arbetsminne. Stress i alla dess former och situationer påverkar arbetsminnet negativt.

De som har ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) har ofta nedsatt arbetsminne. Det blir då svårare att koncentrera sig och hålla fokus. Instruktioner i flera led blir otroligt svårt, även enkla instruktioner kan bli en utmaning och behöver både upprepning och konstant träning. Arbetsminnet går som sagt att utarbeta.

Robomemo är ett bra program för arbetsminnesträning.

Men man kan även ha nedsatt arbetsminne utan att ha ADHD.

Belöning, fara och kontroll
Belönings- och faraområdet i hjärnan mognar tidigare än kontrollregleringen. Tonåringar drivs ofta och mycket av risktagande och belöning i hjärnan eftersom självkontrollen ännu inte mognat.

Jämställdhet
Man har mätt jämställdheten i olika länder genom matematik och därigenom skillnad på resultat. De länder där jämställdheten var låg var resultaten sämre och glappen mellan män och kvinnor stora. I de nordiska länderna var det dock tvärtom; hög jämställdhet och glappen mindre mellan män och kvinnor.
Dock kunde man se i dessa testgrupper att när en grupp med bara kvinnor testades gick resultaten bra, men när två män placerades i gruppen sjönk resultaten tack vare den sociala kontexten; ”kvinnor är inte lika bra som män”. Kvinnorna sänkte alltså sig själva på grund av den allmänna jämställdhetsfaktorn.


Translanguaging

Vad är nu detta för nymodigheter kan man ju lätt tänka av namnet, i alla fall gjorde jag det.

Translanguaging bildades på 90-talet av walesaren Cen Williams och betyder att du använder alla resurser samtidigt för att förstå, prata, skriva osv. Trans betyder i det här fallet att man överskrider socialt konstruerade språkstrukturer. Man vill i den här metoden integrera alla språk med varandra och inte särskilja dem åt. Språk kan vara som broar för att överbrygga förståelsen i olika språk och det är detta som translanguaging vill främja.

Metoden förekommer främst i USA, Kanada och Indien.
I Sverige på sina håll i skolor så tillåter man bara svenska och inget annat språk annat än vid modersmål eller moderna språk. Då skär man av de kunskaper eleverna redan kan och deras språk osynliggörs. Det är hämmande för utvecklingen både kunskapsmässigt och identitetsmässigt enligt metoden.

Det är en god idé att integrera modersmålslärarna och studiehandledarna i klassrummet istället.

Exempel på lektion enligt translanguaging: Ni ska arbeta med demokrati. Dela då in era elever i grupper där de pratar samma språk. Ställ två frågor till klassen som de ska diskutera på sitt språk och sedan skriva svar på både på svenska och på sitt språk. Detta gör att de får möjlighet att ta fram de kunskaper de sitter inne med på sitt språk som sedan får kläs i ord på svenska. 

Självklart kan just det här exemplet bli svårt om man har flera elever som inte pratar samma språk men har man grupper där många pratar samma språk är detta ett bra sätt. Kanske kan man slå ihop klassen med parallellklassen? I förberedelseklasser är det fördelaktigt att arbeta med den här metoden också.

Känner du för att prova, har arbetat eller arbetar i detta nu med den här metoden, skriv gärna en rad och berätta! Eller vill du veta mer så läs mer här.

/Sandra


Supporting participation and learning in multicultural and multilingual classrooms by Pauline Gibbons

image

Jag fick förmånen att gå på Pauline Gibbons föreläsning: Supporting participation and learning in multicultural and multilingual classrooms. Pauline Gibbons är professor och jobbar i Australien, South Wales. Hon har skrivit boken Stärk språket, stärk lärandet bland annat och den boken har varje lärare på vår skola ett exemplar av. Det är även den vi har utgått ifrån på våra pedagogiska möten där vi bland annat har introducerat Gibbons cirkelmodell för språkutveckling och ämnesintegration.

Gibbons gör sin research huvudsakligen från egna klassrumsstudier.

image

image

Så här fungerar det i South Wales när man tar hand om nyanlända eller flerspråkiga elever.
Pauline Gibbons anser att vi inte ska förenkla språket så mycket som vi ibland gör. Självfallet krävs detta i vissa situationer och samband men man ska vara försiktig med att göra det för mycket eftersom eleverna går miste om mycket kring det akademiska språket som är så viktigt för dem ju äldre de blir och detta kan då skapa svårigheter. Vi lärare behöver jobba mycket mer med begrepp i skolan, något många lärare kan tycka äter tid men som enligt Gibbons är välinvesterad tid.

image

Pauline Gibbons tycker att vi har en god läroplan i Sverige vilket gör att vi fyller kunskapsluckorna bättre än i South Wales.

Hon belyste även hur viktigt det är att eleverna diskuterar i klassrummet, ett tyst klassrum leder inte till språkutveckling. Vi behöver tillåta eleverna att prata tillsammans och diskutera huret vid olika uppgifter och problem,  detta gör att det blir lättare för dem att lösa problem både i vardagen och i skolämnena.

Gibbons poängterar att inte tvinga eleverna att förklara saker genom hela meningar eller att de ska svara med en hel mening. För en elev med ett andraspråk kan det bli svårt, vägled istället eleven och upprepa svaret i en meningen för att eleven ska öka sitt ordförråd så mycket som möjligt.

image

Cirkelmodellen/ämnesintegration är väldigt bra integrerad i läroplanen och vill verka för att det används i undervisningen. Den är forskningsbaserad och fungerar väldigt väl för andra språks eller flerspråkiga elever.
Viktigt att tänka på när vi arbetar med genrer är att inte bara känna till som lärare hur genren är uppbyggd utan vi måste veta hur vi bryter ner den i mindre delar för att göra den lättförståelig och hanterbar för eleverna. När vi lärt oss hur man cyklar så kan vi det, men för att någon annan ska lära sig det behöver vi visa, uppmuntra, arbeta med del för del och så vidare. Många lärare kan genrerna inom sitt ämne väldigt väl precis som med cykeln, men för att lära ut den behöver vi bryta ner genren i mindre delar och visa på exempelvis struktur, grammatik, språkliga drag och så vidare.

Cirkelmodellen som består av fyra faser (förförståelse/bygga upp kunskap, arbeta med modelltexter och struktur, skriva gemensam text och avsluta med en individuell text) är en metod som tar veckor att arbeta med, det är inget man gör på två lektioner. Enligt Gibbons brukar lärare ibland vilja skippa steget där man skriver en gemensam text då man anser det vara antingen svårt eller för styrt. Gibbons hävdar bestämt att steg tre är lika viktigt som de övriga stegen och inget man ska bortprioritera. Steg tre är ju den viktigaste hjälpen för eleverna där de får vägledning och har läraren till hands hela tiden. Kamratrespons är otroligt viktigt enligt Gibbons.

Hon har lagt till ett femte steg; Student reflection on writing, där eleverna får en matris med viktiga drag som ska finnas med i genren. Eleven får gå igenom sin egen text efter kamratrespons och lärarens kommentarer och själv titta igenom ifall texten är korrekt eller om ändringar behöver göras. På så vis får eleven reflektera över sitt eget skrivande och tänkande.

Vi fick även göra en del workshops som jag tar med mig till lärarna på skolan att prova på framöver.

Stort tack till både Pauline Gibbons, Norrtälje kommun och ledningen på skolan som möjliggjorde mitt besök.


Ett stort tack innan sommarlovet

Sommaren närmar sig med stormsteg, just nu kan man ju tycka att den redan är här med tanke på värmeböljan. Eftersom sommaren i princip är här så är det dags för eleverna att få sommarlov och även för oss lärare. För mig innebär detta att jag varit förstelärare i två år nu inom språkutveckling.

Jag har fått vara med om intressanta språkutvecklingsföreläsningar av otroligt kompetenta lärare. Jag har fått delta på BETT och både besökt engelska skolor som att jag fått ta del av underbara föreläsningar av bland annat James Nottingham och Torkel Klingberg. Jag har fått delta i en föreläsning av Abdul Chohan och hans arbete på Essay Academy. Jag har besökt Knutbyskolan tillsammans med försteläraren i pedagogisk utveckling för att lära oss mer om genrepedagogiken. Jag har på skolan fått tagit emot besök från bland annat Balingsnäs för att sprida inspiration om hur vi jobbar med språkutveckling på Visättraskolan. Jag har läst massor av litteratur och forskning både av Pauline Gibbons som Britt Johansson och Anniqa Sandell som James Nottingham som Barbro Vestlund.

image

Inte minst har jag fått lära mig massor av mitt arbete på skolan. Jag och försteläraren i pedagogisk utveckling har hållit i pedagogiska samtal på måndagarna där vi gjort språkutvecklande övningar, diskuterat strukturen och de språkliga dragen i en genre samt diskuterat ämnesövergripande arbete via bland annat cirkelmodellen. Vi har lyft in GAFE och arbetat i classroom för att kombinera språkutveckling och IT. Jag har gått på klassrumsbesök hos lärarna och haft givande återkopplingssamtal samt möjliggjort för lärarna att besöka varandra för att låta oss i verksamheten inspireras och ta del av varandras kompetenser. Jag har även tillsammans med biblioteksgruppen som består av mig själv och några lärare sorterat upp i biblioteket, utarbetat ett lånesystem och märkt upp böcker som legat nedpackade i lådor. Jag har även suttit i givande möten med vår biträdande chef och de andra förstelärarna på skolan där vi haft givande diskussioner hur vi ska utvecklas vidare och framåt.

Vi får heller inte glömma det läs- och skrivprojekt som jag och försteläraren i pedagogisk utveckling introducerade i höstas till F-4 som ett pilotprojekt och som har gett otroligt bra resultat. Projektet kommer inför nya läsåret introduceras även för 5-6 så hela skolan arbetar med detta. Mer om läs- och skrivprojektet kan ni läsa om här.

Hur som helst har jag fått vara med om så otroligt mycket spännande och resan fortsätter. Jag vill tacka alla fantastiska kollegor (på såväl fritids som i klasserna) som låter mig besöka dem både annonserat och oannonserat. Jag vill även tacka mina kollegor för de återkopplande samtal som vi har efter besöken men även under de pedagogiska mötena. Vi har en fantastisk kompetens på Visättraskolan och under nästa läsår hoppas jag kunna möjliggöra att lärarna går in i andra årskurser och olika ämnen. Ni har varit fantastiska!

Jag vill också tacka rektor Semira och biträdande Dounya för deras feedback och engagemang i att låta de prioriterade områdena få ta plats i verksamheten OCH att vi har tydliga arbetsbeskrivningar. Speciellt tack till Dounya som är en stor hjälp när reviderandet av våra arbetsplaner ska uppdateras.

Men mest av allt vill jag tacka Veronica Johansson, förstelärare i pedagogisk utveckling som jag haft ett nära samarbete med. Första året var det mycket svett och tårar för vilket upplägg vi skulle ha på de pedagogiska mötena, för som med allt annat måste man hitta en rutin som fungerar och det lyckades vi med. Du och jag har tillsammans besökt Knutbyskolan och livligt diskuterat genrepedagogik. Vi har tillsammans gjort en resa som varit som alla resor uppochner, med mycket arbete men alltid, alltid med humor med oss för att underlätta färden.

image

Tack så jättemycket för dessa tvår år. Nu (läs snart) tar vi semester och ses med nya krafter under läsåret 2016/2017 då jag går in på det tredje året av mitt uppdrag.

Glad sommar!