Individanpassat arbete

Individanpassad undervisning är ofta omdiskuterat då åsikterna vad som är individanpassat är vida omstritt. Hur kan man individanpassa för 30 elever? Är det ens möjligt? Måste man individanpassa för varje elev eller finns det variationer? Måste man individanpassa i allt? Måste alla arbeta med olika material? Kan alla arbeta med samma ämne men nivåbaserat? Hur mycket krav ställer det på läraren och dennes tid? Är formativ bedömning och individanpassning något som går hand i hand? Varför lär inte alla elever in på lika sätt?

Detta är många av frågorna kring detta ämne. Jag personligen ser stora fördelar med individanpassning. Du kan individanpassa för 30 elever om du behöver det, vilket oftast inte är fallet att du behöver göra för varje elev. Men kräver situationen det så går det. Jag tror inte på åsikterna om att det inte är möjligt, jag skulle snarare säga att det visst är möjligt. Individanpassning i varje ämne för varje elev blir oftast individuell undervisning vilket inte ens behöver se ut så i verkligheten. Jobbar man ämnesintegrerat med ett gemensamt ämne och i genrer så ökar elevernas förståelse och måluppfyllelse och det är däri du får chansen att individanpassa.

Dessutom i formativ bedömning krävs det att du och varje elev har en dialog om dennes kunskaper, det gör du med varje elev. För att utveckla och stimulera eleven för att komma framåt i sin kunskapsutveckling krävs en form av anpassning, det kan vara att fortfölja uppgifterna som klassen arbetar med i lagom takt, det kan vara en försvårad text för att just den här eleven kan läsa väldigt bra, det kan vara en lättare text för att just den eleven behöver det i sin läsning, det kan vara att man kräver en mer utvecklad faktatext av en elev för att denne ligger långt fram i sitt skriftspråk, det kan vara att få materialet uppläst för elever med dyslexi och involverar vi eleverna i att läsa för varandra får även de träning på sitt flyt och sin ansvarskänsla så det blir en positiv effekt för båda, sen kan man självfallet använda sig av inlästa material också.

Individanpassningar är viktiga. Alla människor lär in på olika sätt. För en del passar det bäst med prov och test, för en annan kräver det att man får tid på sig att fundera och reflektera, för en tredje krävs kinestetiskt arbete där man arbetar med muskelminnet, för en fjärde lär man in via rollspel och så vidare. Vi är olika som människor och individer därför lär vi också in på olika sätt. Detta är viktigt att ta med i beräkningen.

Hur mycket tid tar det från läraren? Arbetar man ämnesintegrerat underlättar det för läraren dock kan planeringen vara massiv att ta tag i men har man en gedigen planering från början så underlättar förberedelserna längre fram något enormt.

I fredags blev det individanpassat arbete utan att jag egentligen hade  tänkt det i min klass. En del elever arbetade med bokstaven X som är den här veckans bokstav, några arbetade vidare i matteboken, några valde stencilövningar istället för matteboken, några andra spelade ett rimspel med varandra. Efter att jag tagit mina bilder kom även kortspel med huvudräkning i addition fram och ipads med fokus på matematik. En otroligt givande lektion för alla elever som kände att de hade fått jobba med det som de kände var nödvändigt. Arbetsron var behaglig och alla ansträngde sig i just det som de kände att de behövde arbeta med vilket medförde att allt skedde i lugn och ro. Visst diskuterade de med varandra men diskussionerna eller de som spelade spel utövade detta på en låg samtalsnivå.

Eleverna var verkligen i sina utvecklingszoner.

image image image image image image

Bilder: Privata

 

 

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*