Språkutveckling möter idrott

Jag har besökt vår ena idrottslärare Marielle som hade idrott med en av våra fyror. Eleverna samlades på mattor istället för bänkar vilket uppskattades massor av eleverna.

image

Eleverna hade eget val och hade på den här lektionen bestämt sig för att leka tjuvar i natten. Marielle tog upp på projektorn frågor som eleverna skulle diskutera med varandra om t.ex. regler och undvikande av skador. Marielle gick runt och pratade med eleverna och frågade vad de kommit fram till. Sedan hölls en återsamling där eleverna fick knyta ihop vad eleverna hade pratat om i sina smågrupper så alla fick höra vad som gällde. De pratade om att värma upp vilket eleverna själva fick ge förslag på hur de skulle värma upp och framför allt varför detta var så viktigt. Eleverna fick diskutera sig fram till vilken uppvärmning de skulle ha och det blev tunnelkull som eleverna själva fick förklara reglerna kring. Efter uppvärmningen var det dags att leka deras lek som de själva valt. Innan detta samlades eleverna i ring tillsammans med Marielle och eleverna fick förklara reglerna. Därefter fick de hjälpas åt att plocka fram materialet och under tiden diskuterade de, speciellt när de tjocka mattorna ska fram hur de ska göra. Därefter fick de leka sin lek. De hade sedan en återsamling där Marielle bedömde förståelsen av vad de tränat och ställde frågor relaterat till detta.

image

På Marielles lektion visar hon en fantastisk språkutveckling genom att använda ämnesord och begrepp som är anpassade till elevernas ålder och undervisningsnivå. Hon knyter sedan ämnesbegrepp till tidigare erfarenheter och vad de tidigare gått igenom för att skapa förförståelse och påminnelse. Hon använder ett rikt utbud av material med hjälp av projektor, mattor och kroppsspråk. Ämnesinnehållet är tydligt och anpassat samt visas på projektorn i idrottshallen. Marielle ser till att eleverna kommunicerar och har en aktiv interaktion både med varandra och Marielle. Det imponerande i detta är att Marielle arrangerar samtalen i princip som i ett klassrum där de får uppgifter som de får diskutera både i mindre grupper men även återkoppla i helgrupp. Det muntliga språket är anpassat till elevernas språknivå. Marielle såväl som eleverna förklarar tydligt de uppgifter och instruktioner som de ska göra.

Under lektionen talar Marielle tydligt, säger samma sak på olika sätt, betonar, använder bildspel och ger ledtrådar. En variation av frågetyper och kognitivt komplexa frågor ställs som till exempel vad konditionsträning är, vilken/vilka muskler tränades under deras lektion samt nämnde vad de tränat i överlag. Eleverna får tillräckligt med betänketid av Marielle som i sin tur ser till att de ökar förståelsen i samarbete med andra innan de samlas i helgrupp. Marielle ger även regelbundet feedback på elevernas yttranden både innehållsmässigt och deras arbetssätt. Det som utmärker Marielle i hennes arbete är hur hon uppmuntrar eleverna att beskriva vad de menar istället för att peka och säga: där. Det visar på en språklig feedback som är nyttig för eleverna för att utveckla språket vidare. Att i slutet av lektionen gå igenom med eleverna vad de tränat och vad de gjort under lektionen visar på en bedömning av förståelse och inlärning av ämnet.

 Tack så mycket Marielle för att jag har fått vara med på din lektion och se en fantastisk språkutveckling i det praktiska vilket blir en kontrast mot det teoretiska.

 


Besök i vår förberedelseklass 1-3

Jag besökte skolans förberedelseklass och blev direkt inbjuden i ring. Tina och eleverna genomförde en presentationsrunda och inkluderade mig i den. Därefter räknade de hur många de var den här dagen med hjälp av ramsräkning. Sedan gick de över och pratade om hur många som saknades. Tina visade även med siffror och olika räknesätt hur man kunde komma fram till både hur många som var närvarande men även hur många som saknades. Eleverna fick förklara hur de tänkte och även lära sig begreppet kontrollräkna. Tina bad sedan eleverna att ta fram sina läxor, lite oklarheter kring hur läxan skulle ha genomförts uppstod så Tina beslutade att byta uppgift.

Alla elever fick ställa sig upp och tillsammans sjöng vi en visa om tummen som fryser, klappade fem gånger, stampade sex gånger och snurrade tre gånger. Därefter fick de öva på rollspel och att föra en dialog utifrån när de bakade semlor veckan innan. I slutet så fick två flickor läsa upp sin dialog frivilligt. Tina stöttade upp hela tiden genom att uppmuntra dem att tänka på att tala tydligt och med varandra.

image 

I just en förberedelseklass är det av största nödvändighet att arbeta språkutvecklande och att vara hos Tina är magiskt. Ämnesord och begrepp är anpassade till elevernas ålder och undervisningsnivå. Ämnesinnehållet anpassades till elevernas olika kompetenser (t.ex. i text och uppgifter) genom att det fanns två olika svårigheter på dialogerna, en kort och en lite längre. Eleverna fick även öva på en viss typ av rollspel vilket blir en betydelsefull och språklig aktivitet. Tina knöt tydligt an till nya ämnesord och innehåll kring tidigare upplevelser och erfarenheter. Det muntliga språket är anpassat till elevernas språknivå. Tina ger även tydliga förklaringar och instruktioner så alla förstår vad de ska göra. Tina och eleverna använder sig av olika tekniker för att förtydliga ämnesbegrepp både genom gester, kroppsspråk, demonstrationer och bilder. Eleverna ges möjligheter till att använda språkliga strategier och får även översättning när språket inte räcker till, otroliga resurser som stärker upp och hjälper till med språkutvecklingen. Tina stöttade hela tiden genom att tala tydligt, betona och visa. Tina såg även till att ställa kognitivt utmanande frågor så alla fick tänka och även ge möjlighet till att förklara. Interaktionen var stor både mellan lärare och elev och mellan elever. Eleverna gavs gott om betänketid och hade stöd av de språkliga resurserna. Tina använde sig av alla språkfärdigheterna såsom tala, lyssna, skriva och läsa. Feedback på elevernas språk gav Tina regelbundet och uppmuntrade ofta.

Stort tack Tina för besöket.